website templates free download


Oznamy - aktuality

POZVÁNKA


srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol. Orkucany, ktoré sa uskutoční 

18. 3. 2023 /Sobota/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome Orkucany

Program: 

1. Prezentácia

2. Otvorenie zhromaždenia 

3. Voľba:

    a. Mandátovej komisie 

    b. Zapisovateľa zápisnice

    c. Overovateľov zápisnice

    d. Návrhovej komisie

    e. Volebnej komisie

4. Správa mandátovej komisie

5. Schválenie programu VZ – LPS

6. Správa predsedu výboru LPS za rok 2022

7. Správa dozornej rady LPS za rok 2022

8. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2022

9. Správa lesného hospodára za rok 2022

10. Voľba nového výboru a dozornej rady a náhradníkov do orgánov LPS Petija a spol.       na  nové obdobie rokov 2023 do 2027 

11. Plán Hospodárskej činnosti na rok 2023

12. Prejedanie ponuky na odpredaj podielov LPS Petija a spol.

13. Diskusia - rôzne

14. Prestávka

15. Návrh a schválenie uznesenia z riadneho valného zhromaždenia

16. Ukončenie zhromaždenia


Ak riadne zvolané valne zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, tak po 30 min. výbor zvolá  mimoriadne valné zhromaždenie v zmysle čl.VI bodu A. ods. 9 dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 23.02.2019


© Copyright 2020 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR