free css templates


Ochrana údajov v kontexte s GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Názov spoločenstva: Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany
Sídlo spoločenstva: Prídavková 9, 083 01 Sabinov
Forma spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zák. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Registračné číslo v registri pozemkových spoločenstiev: R-0034/PO(SB)
Dátum zápisu do registra: 16. 05. 2014
IČO: 42381347
DIČ: 2024098945

štatutárny zástupca:
Miroslav Petija - predseda Výboru 
Ing. Milan Matija - podpredseda Výboru 
za ochranu osobných údajov zodpovedá:     
štatutárny zástupca, tel.: +421 903 845 042 

Osobné údaje dotknutých osôb boli do 25.05.2018 spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Od 25.5.2018 spracúvame osobné údaje dotknutých osôb podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len : "zákon o ochrane osobných údajov").
Za osobný údaj je považovaná akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ide najmä o meno a priezvisko, titul, podpis, pohlavie, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo.
Dotknuté osoby
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. V podmienkach Lesného pozemkového spoločenstva Petija a spol. Orkucany (ďalej len "LPS") sú dotknutými osobami členovia lesného pozemkového spoločenstva, ich rodinní príslušníci, zamestnanci lesného pozemkového spoločenstva, ich rodinní príslušníci a osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s lesným pozemkovým spoločenstvom.
Spracúvanie osobných údajov
LPS ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje dotknutých osôb - členov pozemkového spoločenstva spracúva LPS na základe zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Osobné údaje ďalších kategórii dotknutých osôb sú spracúvané v zmysle Zákonníka práce a ďalších osobitných právnych predpisov s tým súvisiacich, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
LPS môže osobné údaje, ktoré získalo a spracúva na základe osobitných predpisov poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom.
Kategórie osobných údajov
LPS v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:
            1.     identifikačné údaje - najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť, 
            2.    iné údaje - kontaktné údaje ako telefón, e-mail, mobil, číslo bankového účtu,
            3.    iné relevantné údaje - napr. údaje o súdnych sporoch, dedičských konaniach, exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením zákonných povinností dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom
V zmysle zákona o osobných údajoch môže LPS spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy. V zmysle uvedeného LPS spolupracuje so spoločnosťou zabezpečujúcou účtovnícke činnosti a poradenstvo.
Práva dotknutých osôb
V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade, že dotknutá osoba zistí, že spracovávané osobné údaje sú nesprávne, má právo požiadať o opravu/ alebo doplnenie. Osobné údaje sú priebežne aktualizované a neustále sa ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii.
Spracovanie osobných údajov môže byť obmedzené:
    1. ak dotknutá osoba spochybňuje ich presnosť, a to po dobu overenia presnosti;
    spracovanie osobných údajov je neoprávnené a dotknutá osoba namiesto vymazania osobných údajov požaduje obmedzenie spracovania;
    2. ak prevádzkovateľ osobné údaje už naďalej nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich požaduje na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov,
    3. ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo prevádzkovateľ overuje oprávnenosť jej požiadavky.
Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie, či spracúva jej osobné údaje, vrátane informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracováva, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdáva, ako dlho ich uchováva, kde ich získala, akým príjemcom, alebo kategórii prijímateľov boli osobné údaje sprístupnené, o právach s nimi spojených.
Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vymaže:
    1. ak už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
    2. ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujúce nad jej;
    3. ak dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
    4. ak osobné údaje boli spracovávané nezákonne;
    5. ak ich vymazanie je požadované právnymi predpismi.
V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR.


© Copyright 2024 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR