best css templates


Oznamy - aktuality

POZVÁNKA NA AKCIU


Výbor LPS Petija a spol. Orkucany organizuje turistickú akciu PARTIZÁNSKE CHODNÍČKY - LESNÝM CHODNÍČKOM v našom lese. Akcia sa uskutoční v SOBOTU 22.6.2024. Zraz účastníkov je o 8:00 hod. pri našej unimobunke v Orkucanoch. Odvoz do lesa zabezpečený. Občerstvenie : guláš + nápoje po prechádzke v našom lese.

Veríme v príjemné stretnutie účastníkov a čas strávený v prírode prospeje každému účastníkovi.

  Výbor LPS Petija a spol. Orkucany.

DOKUMENTY K VALNÉMU ZHROMAŽDENIU JE MOŽNÉ STIAHNUŤ V SEKCII PRIHLÁSENIE PO ZADANÍ MENA A HESLA

POZVÁNKA

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol. Orkucany, ktoré sa uskutoční:

9. 3. 2024 /Sobota/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome Orkucany. 

PROGRAM : 

1. Prezentácia 

2. Otvorenie zrhomaždenia 

3. Voľba: 

a. Mandátovej komisie 

b. Zapisovateľa zápisnice 

c. Overovateľov zápisnice 

d. Návrhovej komisie 

4. Správa mandátovej komisie 

5. Schválenie programu VZ - LPS 

6. Správa predsedu výboru LPS za rok 2023 

7. Správa dozornej rady LPS za rok 2023 

8. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2023 

9. Správa lesného hospodára za rok 2023 

10. Plán Hospodárskej činnosti na rok 2024 

11. Prejednanie ponuky na odporedaj podielov LPS Petija a spol. 

12. Diskusia - rôzne 

13. Prestávka 

14. Návrh na schválenie uznesenia z riadneho valného zhromaždenia 

15. Ukončenie zhromaždenia 

   Výbor LPS Petija a spol. Orkucany. V Orkucanoch dňa 29.1.2024.

© Copyright 2024 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR